+32 16 20 41 98 info@spc.be

Privacybeleid en disclaimer

Website

SPC is niet verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van informatie en gegevens op deze site. SPC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbereikbaarheid van deze website of voor enig verlies noch schade ten gevolge van het bezoeken van de website.

De website wordt naar best vermogen bijgewerkt. Wij geven geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden veroorzaakte vertraging of door hen geleverde foutieve informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites zijn alleen opgenomen ter informatie. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. De verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze sites of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben enkel een informatieve waarde.

De intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie en gegevens komen toe aan SPC of aan de bronvermeldingen. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

 

E-mail

Onze e-mails en hun bijlagen zijn vertrouwelijk en bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het bericht en zijn bijlagen kunnen informatie bevatten voor beperkt gebruik of onderworpen zijn aan copyright of andere wetsbepalingen. Als u zulk bericht per vergissing ontvangt of indien u niet de bedoelde geadresseerde bent is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. Wij verzoeken u in dat geval dit door een antwoordbericht aan SPC te laten weten en het bericht daarna te wissen. Alle berichten van en naar SPC en haar afdelingen kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne voorschriften ter bescherming van onze activiteiten en/of om mogelijke ‘malware’ te verwijderen. E-mails zijn niet veilig en fouten zijn altijd mogelijk door onderschepping, wijziging, verlies of vernietiging. Wij geloven, maar garanderen niet dat de e-mail en zijn bijlagen veilig zijn en geen virussen bevatten. Iedereen die via e-mail met ons communiceert, wordt geacht deze risico’s te aanvaarden.

 

E-mail (English)

Our e-mail together with any attachments is confidential and is intended for the exclusive use by the person(s) mentioned as recipient(s). Any e-mail and its attachments, if any, contain confidential information and/or information protected by copyright, intellectual property rights or other rights and is intended for the sole use of the addressees. If you are not the intended recipient you are notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. So if you have received any communication in error, please notify SPC immediately by responding to this e-mail and then delete the e-mail and its contents from your system. All messages from and to SPC and his subdivisions can be controlled on conformity with internal rules on protection of activities and/or to remove ‘malware’. E-mail is not a safe communication channel; e-mails can be intercepted, altered, lost or destroyed. We believe, but do not warrant that this e-mail and any attachments are safe and virus free. By communicating with us via e-mail anyone is supposed to accept those risks.

 

Beleid inzake gegevensverwerking

Bij het bezoek van deze website worden er geen gegevens verwerkt tenzij je inschrijft op onze mailinglijst of als je het contactformulier invult. In dat geval worden deze ingevulde gegevens door SPC als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt om contact met jou op te nemen.

Er worden ook gegevens verwerkt die wij krijgen via rechtstreeks contact. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt maar wel bijgehouden om jou te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op een contractuele relatie of op de voorafgaande contacten.

SPC kan ook gegevens verzamelen uit openbare bronnen met als doel je een commerciële boodschap of voorstel te versturen. Deze verwerking is gericht op het gerechtvaardigde belang van SPC om zaken te doen, met het oog daarop ondernemingen te contacteren. Als je dit niet wenst volstaat het dit door te geven via een reactie op het bericht of via het contactformulier.

Op deze website zijn een aantal cookies geplaatst. Voor meer informatie over de cookies verwijzen we naar de cookie policy.

De wet verwerking persoonsgegevens bied je de mogelijkheid om inzage te vragen van je gegevens en ze desgevallend te verbeteren. Daarvoor kan je rechtstreeks contact opnemen met ons via het contactformulier.

Als je het niet eens bent met de manier waarop SPC je gegevens verwerkt kan je contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

 

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de gebruiksvoorwaarden en valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.